CALIFORNIA EMERGENCY PROTECTIONS

In response to the devasting wildfires of 2018 and 2019, the State of California asked service providers such as StandUp Wireless to put measures in place to assist people impacted by emergency situations. In California’s Decision Adopting An Emergency Disaster Relief Program For Communication Service Provider Customers (D. 19-08-025), issued August 23, 2019 in Rulemaking (R.) 18-03-011, when a State of Emergency is declared by either the Governor of the State of California or the President of the United States, StandUp Wireless will provide additional service credits to existing customers, and handsets to those that qualify.

In response to Decision 19-08-025, StandUp Wireless has implemented ongoing and continuous outreach to ensure its customers are aware of the consumer protection measures available to them before, during, and after emergency situations. StandUp Wireless communicates these emergency protections at the time of enrollment, annually as part of the California Annual Notice StandUp Wireless sends out in compliance with General Order 153, Procedures for Administration of The Moore Universal Telephone Service Act.

PROTECCIONES DE EMERGENCIA DE CALIFORNIA

En respuesta a los devastadores incendios forestales de 2018 y 2019, el Estado de California solicitó a los proveedores de servicios como StandUp Wireless que establezcan medidas para ayudar a las personas afectadas por situaciones de emergencia. En la Decisión de California que adopta un programa de ayuda en caso de desastre de emergencia para clientes proveedores de servicios de comunicación (D. 19-08-025), emitido el 23 de agosto de 2019 en Rulemaking (R.) 18-03-011, cuando cualquiera de los estados declara un estado de emergencia el Gobernador del Estado de California o el Presidente de los Estados Unidos, StandUp Wireless proporcionará créditos de servicio adicionales a los clientes existentes y teléfonos a aquellos que califiquen.

En respuesta a la Decisión 19-08-025, StandUp Wireless ha implementado un alcance continuo y continuo para garantizar que sus clientes conozcan las medidas de protección al consumidor disponibles antes, durante y después de situaciones de emergencia. StandUp Wireless comunica estas protecciones de emergencia al momento de la inscripción, anualmente como parte de la Notificación Anual de California que StandUp Wireless envía de conformidad con la Orden General 153, Procedimientos para la Administración de la Ley de Servicio Telefónico Universal de Moore.

加州紧急情况保护

为了应对2018年和2019年毁灭性的野火,加利福尼亚州要求StandUp Wireless等服务提供商采取措施,以协助受紧急情况影响的人们。在加利福尼亚州于2019年8月23日在规则制定(R.)18-03-011中发布的针对通信服务提供商客户采取紧急救灾计划的决定(D.19-08-025)中,当任一方宣布进入紧急状态时作为加利福尼亚州州长或美国总统,StandUp Wireless将为现有客户提供额外的服务积分,为符合条件的客户提供手机。

为了响应第19-08-025号决定,StandUp Wireless实施了持续不断的外展服务,以确保其客户在紧急情况发生之前,之中和之后意识到对他们可用的消费者保护措施。 StandUp Wireless会在注册时每年传达这些紧急保护措施,作为加利福尼亚年度通知的一部分,StandUp Wireless会按照153号一般命令,《摩尔通用电话服务法》的管理程序发出。

Jiāzhōu jǐnjí qíngkuàng bǎohù

Wèile yìngduì 2018 nián hé 2019 nián huǐmiè xìng de yěhuǒ, jiālìfúníyǎ zhōu yāoqiú StandUp Wireless děng fúwù tígōng shāng cǎiqǔ cuòshī, yǐ xiézhù shòu jǐnjí qíngkuàng yǐngxiǎng de rénmen. Zài jiālìfúníyǎ zhōu yú 2019 nián 8 yuè 23 rì zài guīzé zhìdìng (R.)18-03-011 Zhōng fābù de zhēnduì tōngxìn fúwù tígōng shāng kèhù cǎiqǔ jǐnjí jiùzāi jìhuà de juédìng (D.19-08-025) Zhōng, dāng rèn yīfāng xuānbù jìnrù jǐnjí zhuàngtài shí zuòwéi jiālìfúníyǎ zhōu zhōuzhǎng huò měiguó zǒngtǒng,StandUp Wireless jiāng wèi xiàn yǒu kèhù tígōng éwài de fúwù jīfēn, wèi fúhé tiáojiàn de kèhù tígōng shǒujī.Wèile xiǎngyìng dì 19-08-025 hào juédìng,StandUp Wireless shíshīle chíxù bùduàn de wài zhǎn fúwù, yǐ quèbǎo qí kèhù zài jǐnjí qíngkuàng fāshēng zhīqián, zhī zhōng hé zhīhòu yìshí dào duì tāmen kěyòng de xiāofèi zhě bǎohù cuòshī. StandUp Wireless huì zài zhùcè shí měinián chuándá zhèxiē jǐnjí bǎohù cuòshī, zuòwéi jiālìfúníyǎ niándù tōngzhī de yībùfèn,StandUp Wireless huì ànzhào 153 hào yībān mìnglìng,“mó'ěr tōngyòng diànhuà fúwù fǎ” de guǎnlǐ chéngxù fāchū.

Wèile xiǎngyìng dì 19-08-025 hào juédìng,StandUp Wireless shíshīle chíxù bùduàn de wài zhǎn fúwù, yǐ quèbǎo qí kèhù zài jǐnjí qíngkuàng fāshēng zhīqián, zhī zhōng hé zhīhòu yìshí dào duì tāmen kěyòng de xiāofèi zhě bǎohù cuòshī. StandUp Wireless huì zài zhùcè shí měinián chuándá zhèxiē jǐnjí bǎohù cuòshī, zuòwéi jiālìfúníyǎ niándù tōngzhī de yībùfèn,StandUp Wireless huì ànzhào 153 hào yībān mìnglìng,“mó'ěr tōngyòng diànhuà fúwù fǎ” de guǎnlǐ chéngxù fāchū.

加州緊急情況保護

為了應對2018年和2019年毀滅性的野火,加利福尼亞州要求StandUp Wireless等服務提供商採取措施,以協助受緊急情況影響的人們。在加利福尼亞州於2019年8月23日在規則制定(R.)18-03-011中發布的針對通信服務提供商客戶採取緊急救災計劃的決定(D.19-08-025)中,當任一方宣布進入緊急狀態時作為加利福尼亞州州長或美國總統,StandUp Wireless將為現有客戶提供額外的服務積分,為符合條件的客戶提供手機。

為了響應第19-08-025號決定,StandUp Wireless實施了持續不斷的外展服務,以確保其客戶在緊急情況發生之前,之中和之後意識到對他們可用的消費者保護措施。 StandUp Wireless會在註冊時每年傳達這些緊急保護措施,作為加利福尼亞年度通知的一部分,StandUp Wireless會按照153號一般命令,《摩爾通用電話服務法》的管理程序發出。

Jiāzhōu jǐnjí qíngkuàng bǎohù

Wèile yìngduì 2018 nián hé 2019 nián huǐmiè xìng de yěhuǒ, jiālìfúníyǎ zhōu yāoqiú StandUp Wireless děng fúwù tígōng shāng cǎiqǔ cuòshī, yǐ xiézhù shòu jǐnjí qíngkuàng yǐngxiǎng de rénmen. Zài jiālìfúníyǎ zhōu yú 2019 nián 8 yuè 23 rì zài guīzé zhìdìng (R.)18-03-011 Zhōng fābù de zhēnduì tōngxìn fúwù tígōng shāng kèhù cǎiqǔ jǐnjí jiùzāi jìhuà de juédìng (D.19-08-025) Zhōng, dāng rèn yīfāng xuānbù jìnrù jǐnjí zhuàngtài shí zuòwéi jiālìfúníyǎ zhōu zhōuzhǎng huò měiguó zǒngtǒng,StandUp Wireless jiāng wèi xiànyǒu kèhù tígōng éwài de fúwù jīfēn, wèi fúhé tiáojiàn de kèhù tígōng shǒujī.

Wèile xiǎngyìng dì 19-08-025 hào juédìng,StandUp Wireless shíshīle chíxù bùduàn de wài zhǎn fúwù, yǐ quèbǎo qí kèhù zài jǐnjí qíngkuàng fāshēng zhīqián, zhī zhōng hé zhīhòu yìshí dào duì tāmen kěyòng de xiāofèi zhě bǎohù cuòshī. StandUp Wireless huì zài zhùcè shí měinián chuándá zhèxiē jǐnjí bǎohù cuòshī, zuòwéi jiālìfúníyǎ niándù tōngzhī de yībùfèn,StandUp Wireless huì ànzhào 153 hào yībān mìnglìng,“mó'ěr tōngyòng diànhuà fúwù fǎ” de guǎnlǐ chéngxù fāchū.

CALIFORNIA EMERGENCY Proteksyon

Bilang tugon sa naghuhugas ng wildfires ng 2018 at 2019, tinanong ng Estado ng California ang mga nagbibigay ng serbisyo tulad ng StandUp Wireless na maglagay ng mga hakbang upang matulungan ang mga taong naapektuhan ng mga sitwasyong pang-emergency. Sa Pagpapasya ng California na Nagpapatupad ng Isang Programa ng Pangkagipitan sa Emergency Disaster para sa Komunikasyon ng Tagapagbigay ng Komunikasyon (D. 19-08-025), na inisyu noong Agosto 23, 2019 sa Rulemaking (R.) 18-03-011, kapag ang isang Estado ng Pang-emergency ay idineklara ng alinman. ang Gobernador ng Estado ng California o ang Pangulo ng Estados Unidos, ang StandUp Wireless ay magkakaloob ng karagdagang mga kredito sa serbisyo sa umiiral na mga customer, at mga handset sa mga kwalipikado.

Bilang tugon sa Desisyon 19-08-025, ipinatupad ng StandUp Wireless ang patuloy at tuluy-tuloy na outreach upang matiyak na ang mga customer ay may kamalayan sa mga panukalang proteksyon ng consumer na magagamit sa kanila bago, habang, at pagkatapos ng mga emergency na sitwasyon. Ipinapahayag ng StandUp Wireless ang mga pang-emergency na proteksyon na ito sa oras ng pagpapatala, taun-taon bilang bahagi ng California Taunang Paunawa na Nagpapadala ang StandUp Wireless bilang pagsunod sa Pangkalahatang Order 153, Pamamaraan para sa Pangangasiwaan ng The Moore Universal Telephone Service Act.

BẢO VỆ KHẨN CẤP CALIFORNIA

Để đối phó với các vụ cháy rừng kinh hoàng năm 2018 và 2019, Bang California đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ như StandUp Wireless đưa ra các biện pháp nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp. Trong Quyết định của California thông qua Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp cho khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (D. 19-08-025), ban hành ngày 23 tháng 8 năm 2019 trong Quy định lại (R.) 18-03-011, khi một Tình trạng khẩn cấp được tuyên bố bởi một trong hai Thống đốc Tiểu bang California hoặc Tổng thống Hoa Kỳ, StandUp Wireless sẽ cung cấp tín dụng dịch vụ bổ sung cho các khách hàng hiện tại và thiết bị cầm tay cho những người đủ điều kiện.

Đáp lại Quyết định 19-08-025, StandUp Wireless đã triển khai tiếp cận và liên tục để đảm bảo khách hàng của mình nhận thức được các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng có sẵn cho họ trước, trong và sau các tình huống khẩn cấp. StandUp Wireless thông báo các biện pháp bảo vệ khẩn cấp này tại thời điểm ghi danh, hàng năm như một phần của Thông báo thường niên California StandUp Wireless gửi theo Lệnh chung 153, Thủ tục quản lý Đạo luật dịch vụ điện thoại phổ thông Moore.

캘리포니아 비상 보호

캘리포니아주는 2018 년과 2019 년의 산불에 대응하여 StandUp Wireless와 같은 서비스 제공 업체에 긴급 상황의 영향을받는 사람들을 돕기위한 조치를 취하도록 요청했습니다. 2019 년 8 월 23 일, 규칙 제정 (R.) 18-03-011에서 발행 된 통신 서비스 제공 업체 고객 (D. 19-08-025)을위한 긴급 재난 구호 프로그램 채택 캘리포니아의 결정에서 캘리포니아 주 주지사 또는 미국 대통령 인 StandUp Wireless는 기존 고객에게 서비스 크레딧을 제공하고 자격이있는 고객에게 핸드셋을 추가로 제공합니다.

의사 결정 19-08-025에 대한 응답으로 StandUp Wireless는 고객이 비상 상황 전, 중 및 후에 소비자가 이용할 수있는 소비자 보호 조치를 인식 할 수 있도록 지속적이고 지속적인 지원을 구현했습니다. StandUp Wireless는 매년 캘리포니아 주 연례 고지 사항 StandUp Wireless가 일반 명령 153, 무어 범용 전화 서비스 법 (Moore Universal Telephone Service Act)의 절차에 따라 발송할 때 등록시 이러한 비상 보호 기능을 전달합니다.

Jiāzhōu jǐnjí qíngkuàng bǎohù

kaelliponiajuneun 2018 nyeongwa 2019 nyeon-ui sanbul-e daeeunghayeo StandUp Wireless-wa gat-eun seobiseu jegong eobchee gingeub sanghwang-ui yeonghyang-eulbadneun salamdeul-eul dobgiwihan jochileul chwihadolog yocheonghaessseubnida. 2019 nyeon 8 wol 23 il, gyuchig jejeong (R.) 18-03-011eseo balhaeng doen tongsin seobiseu jegong eobche gogaeg (D. 19-08-025)eul-wihan gingeub jaenan guho peulogeulaem chaetaeg kaelliponiaui gyeoljeong-eseo kaelliponia ju jujisa ttoneun migug daetonglyeong in StandUp Wirelessneun gijon gogaeg-ege seobiseu keuledis-eul jegonghago jagyeog-iissneun gogaeg-ege haendeuses-eul chugalo jegonghabnida.

uisa gyeoljeong 19-08-025e daehan eungdab-eulo StandUp Wirelessneun gogaeg-i bisang sanghwang jeon, jung mich hue sobijaga iyonghal su-issneun sobija boho jochileul insig hal su issdolog jisogjeog-igo jisogjeog-in jiwon-eul guhyeonhaessseubnida. StandUp Wirelessneun maenyeon kaelliponia ju yeonlye goji sahang StandUp Wirelessga ilban myeonglyeong 153, mueo beom-yong jeonhwa seobiseu beob (Moore Universal Telephone Service Act)ui jeolcha-e ttala balsonghal ttae deunglogsi ileohan bisang boho gineung-eul jeondalhabnida.

КАЛИФОРНИЯ АВАРИЙНЫЕ ЗАЩИТЫ

В ответ на разрушительные пожары в 2018 и 2019 годах штат Калифорния попросил поставщиков услуг, таких как StandUp Wireless, принять меры для оказания помощи людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. В Решении штата Калифорния о принятии Программы по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях для клиентов, предоставляющих услуги связи (D. 19-08-025), выпущенном 23 августа 2019 г. в Rulemaking (R.) 18-03-011, когда чрезвычайное положение объявляется одним из Губернатор штата Калифорния или президент Соединенных Штатов StandUp Wireless предоставит дополнительные кредиты на обслуживание существующим клиентам, а телефоны - тем, кто соответствует требованиям.

В ответ на решение 19-08-025 в StandUp Wireless был осуществлен постоянный и постоянный охват, чтобы его клиенты знали о мерах защиты потребителей, доступных им до, во время и после чрезвычайных ситуаций. StandUp Wireless сообщает об этих чрезвычайных мерах защиты во время регистрации, ежегодно, как часть ежегодного уведомления штата Калифорния, которое StandUp Wireless рассылает в соответствии с Общим приказом 153 «Процедуры администрирования Закона о универсальной телефонной связи Мура».

KALIFORNIYA AVARIYNYYe ZASHCHITY

V otvet na razrushitel'nyye pozhary v 2018 i 2019 godakh shtat Kaliforniya poprosil postavshchikov uslug, takikh kak StandUp Wireless, prinyat' mery dlya okazaniya pomoshchi lyudyam, postradavshim ot chrezvychaynykh situatsiy. V Reshenii shtata Kaliforniya o prinyatii Programmy po okazaniyu pomoshchi v chrezvychaynykh situatsiyakh dlya kliyentov, predostavlyayushchikh uslugi svyazi (D. 19-08-025), vypushchennom 23 avgusta 2019 g. v Rulemaking (R.) 18-03-011, kogda chrezvychaynoye polozheniye ob"yavlyayetsya odnim iz Gubernator shtata Kaliforniya ili prezident Soyedinennykh Shtatov StandUp Wireless predostavit dopolnitel'nyye kredity na obsluzhivaniye sushchestvuyushchim kliyentam, a telefony - tem, kto sootvetstvuyet trebovaniyam.

V otvet na resheniye 19-08-025 v StandUp Wireless byl osushchestvlen postoyannyy i postoyannyy okhvat, chtoby yego kliyenty znali o merakh zashchity potrebiteley, dostupnykh im do, vo vremya i posle chrezvychaynykh situatsiy. StandUp Wireless soobshchayet ob etikh chrezvychaynykh merakh zashchity vo vremya registratsii, yezhegodno, kak chast' yezhegodnogo uvedomleniya shtata Kaliforniya, kotoroye StandUp Wireless rassylayet v sootvetstvii s Obshchim prikazom 153 «Protsedury administrirovaniya Zakona o universal'noy telefonnoy svyazi Mura».